कमल गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाका केहि तस्बीरहरू (२०७५/०१/१५)