FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उपभोक्ता समिति गठन , परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७५ ७५/७६ 09/08/2019 - 17:01 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन , परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७५.pdf
प्रशासकिय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ) ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/08/2019 - 17:00 PDF icon प्रशासकिय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ) ऐन, २०७५.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि , २०७५ ७५/७६ 09/08/2019 - 17:00 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि , २०७५ .pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/08/2019 - 16:59 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५.pdf
सम्पत्ति तथा भुमी कर व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७५ ७५/७६ 09/08/2019 - 16:58 PDF icon सम्पत्ति तथा भुमी कर व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७५.pdf
वजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 09/08/2019 - 16:57 PDF icon वजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७५.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 09/08/2019 - 16:56 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४.pdf
मर्मत संभार कोष संचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/08/2019 - 16:56 PDF icon मर्मत संभार कोष संचालन कार्यविधि, २०७५.pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/08/2019 - 12:03 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७५.pdf
विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/08/2019 - 11:31 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/08/2019 - 11:31 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विध्येक ७५/७६ 08/16/2019 - 14:37 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा.pdf
शिक्षा ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/16/2019 - 14:23 PDF icon शिक्षा ऐन, २०७५.pdf
सहकारी ऐन , २०७४ ७५/७६ 08/07/2019 - 16:27 PDF icon सहकारी ऐन , २०७४.pdf
गाउँकार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचार संहिता , २०७४ ७५/७६ 08/07/2019 - 16:20 PDF icon गाउँकार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचार संहिता , २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि , 2074 ७५/७६ 08/07/2019 - 15:50 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि , 2074.pdf
गाउँकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली , २०७४ ७५/७६ 08/07/2019 - 15:49 PDF icon गाउँकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली , २०७४.pdf
गाउँकार्यपालिका वैठक संचालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 08/07/2019 - 15:49 PDF icon गाउँकार्यपालिका वैठक संचालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि , २०७४ ७५/७६ 08/07/2019 - 15:47 PDF icon गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि , २०७४.pdf
कार्यसम्पादन नियमावली,२०७४ ७५/७६ 08/07/2019 - 15:46 PDF icon कार्यसम्पादन नियमावली,२०७४.pdf
कार्यविभाजन नियमावली,२०७४ ७४/७५ 08/07/2019 - 15:36 PDF icon कार्यविभाजन नियमावली,२०७४.pdf
दोस्रो राजपत्र कमल गाउँपालिका ७५/७६ 09/24/2018 - 12:10 PDF icon दोश्रो राजपत्र.pdf
प्रथम राजपत्र कमल गाउँपालिका ७५/७६ 09/24/2018 - 12:09 PDF icon प्रथम राजपत्र कमल.pdf
आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/29/2018 - 10:48 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf