FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नेपालको संविधान ७७/७८ 03/23/2021 - 10:39 PDF icon नेपालको-स_ंविधान.pdf
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ७७/७८ 03/23/2021 - 10:38 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन-ऐन-२०७४.pdf
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ७७/७८ 03/23/2021 - 10:36 PDF icon अन्तर–सरकारी-वित्त-व्यवस्थापन-ऐन-२०७४.pdf
कमल गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७ ७७/७८ 03/17/2021 - 11:41 PDF icon कमल गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७.pdf
बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन सम्बन्धी कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 02/21/2021 - 11:09 PDF icon बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन सम्बन्धी कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
कमल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७ (प्रथम संशोधन) ७७/७८ 02/08/2021 - 15:38 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७ (प्रथम संसोधन).docx_.pdf
कमल गाउँपालिका विद्यालय लेखापरिक्षण कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/20/2021 - 21:12 PDF icon कमल गाउँपालिका विद्यालय लेखापरिक्षण कार्यविधि २०७७.pdf
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७७/७८ 12/09/2020 - 15:35 PDF icon सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
युवा क्लब गठन तथा युवा संसद सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ७७/७८ 12/09/2020 - 11:56 PDF icon CCF_000473.pdf
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहबाट लागत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि , २०७७ ७७/७८ 12/06/2020 - 15:31 PDF icon स्थानीय तहबाट लागत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि , २०७७.pdf
सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासी पहिचानको आधार र मापदण्ड २०७७ ७७/७८ 12/06/2020 - 15:26 PDF icon सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासी पहिचानको आधार र मापदण्ड २०७७.pdf
अधुरा कार्य सम्पादन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ (भुमी सम्बन्धी समस्या आयोग २०७६) ७७/७८ 12/06/2020 - 15:25 PDF icon अधुरा कार्य सम्पादन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ (भुमी सम्बन्धी समस्या आयोग २०७६).pdf
विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७ ७७/७८ 11/27/2020 - 11:54 PDF icon विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७.pdf
अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 11/27/2020 - 11:53 PDF icon अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७.pdf
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहबाट लागत संकलन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७ ७७/७८ 11/27/2020 - 11:51 PDF icon लागत संकलन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारक्षभिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 11/23/2020 - 15:57 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारक्षभिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
व्यबसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/07/2020 - 14:40 PDF icon व्यबसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
घर बहाल कर व्यबस्थापन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 10/07/2020 - 13:52 PDF icon घर बहाल कर व्यबस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ ७७/७८ 10/07/2020 - 13:39 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/24/2020 - 20:49 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 07/26/2020 - 16:13 PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
कमल गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/15/2020 - 13:09 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७।७८.pdf
कमल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७।७८ ७७/७८ 07/15/2020 - 13:04 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७।७८.pdf
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण काेष संचालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 04/03/2020 - 12:46 PDF icon कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष संचालन कार्यविधि २०७६.pdf
व्यवशाय प्रवर्धन घुम्ती कोष सन्चालन कार्यविधी, २०७६ ७६/७७ 02/03/2020 - 11:43 PDF icon व्यवशाय प्रवर्धन घुम्ती कोष सन्चालन कार्यविधी, २०७६.pdf
संस्था स्थापना तथा दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कमल गाउँपालिकाको संघ संस्था दर्ता ऐन २०७५ ७६/७७ 02/03/2020 - 11:41 PDF icon संघ संस्था दर्ता ऐन, २०७५ (1).pdf
स्थानीय कृषि तथा अन्य व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७६ ७६/७७ 01/07/2020 - 21:39 PDF icon स्थानीय कृषि तथा अन्य व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७६.pdf
टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि, २०७४ ७६/७७ 12/27/2019 - 11:41 PDF icon टोल विकास संथा संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 12/26/2019 - 13:27 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
विनियोजन ऐन—२०७६ ७६/७७ 12/26/2019 - 13:26 PDF icon विनियोजन ऐन—२०७६.pdf

Pages