FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कमल गाउँपालिकाको कर्मचारी कल्याणकारी कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 05/03/2024 - 14:37 PDF icon कमल गाउँपालिकाको कर्मचारी कल्याणकारी कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८०.pdf
कमल गाउँपालिकाको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको सञ्जाल गठन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 05/03/2024 - 14:36 PDF icon वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको सञ्जाल गठन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८०.pdf
कमल गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७८(दोस्रो संशोधन २०८०) ८०/८१ 05/03/2024 - 14:35 PDF icon कमल गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७८(दोस्रो संशोधन २०८०).pdf
कमल गाउँपालिकाको विधायन समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 03/30/2023 - 16:39 PDF icon कमल गाउँपालिकाको विधायन समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९.pdf
कमल गाउँपालिकाको अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 03/30/2023 - 16:39 PDF icon कमल गाउँपालिकाको अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९.pdf
कमल गाउँपालिका सुशासन तथा स्थानीय सेवा समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०७९ ७९/८० 03/30/2023 - 16:38 PDF icon कमल गाउँपालिका सुशासन तथा स्थानीय सेवा समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०७९.pdf
कमल गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन, २०७९ ७९/८० 03/29/2023 - 16:57 PDF icon कमल गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता ऐन, २०७९.pdf
कमल गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी ऐन, २०७९ ७९/८० 03/29/2023 - 16:56 PDF icon कमल गाउँपालिकाको कृषि तथा पशुपन्छी ऐन, २०७९.pdf
स्वास्थ्य, सरसफाई तथा विपद व्यवस्थापन ऐन, २०७९ ७९/८० 03/26/2023 - 16:37 PDF icon स्वास्थ्य, सरसफाई तथा विपद व्यवस्थापन ऐन, २०७९.pdf
तीनपाङ्ग्रे (ई-रिक्सा) सम्बन्धी कार्यविधी, २०७९ ७९/८० 12/23/2022 - 11:28 PDF icon ईरिक्सा कार्यविधि 2079.pdf
कमल गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८ ( दोस्रो संसोधन २०७९ ) ७९/८० 09/18/2022 - 16:19 PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८ ( दोस्रो संसोधन २०७९ ).pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ( पहिलो संसोधन ) ७९/८० 09/18/2022 - 16:17 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ( पहिलो संसोधन ).pdf
कमल गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७८ ( पहिलो संसोधन २०७९ ) ७९/८० 09/18/2022 - 16:16 PDF icon कमल गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७८ ( पहिलो संसोधन २०७९ ).pdf
भवन निर्माण संहिता तथा अन्य मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 09/18/2022 - 15:45 PDF icon भवन निर्माण संहिता तथा अन्य मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९.pdf
विषयगत समितिहरु (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७८ ७८-७९ 05/27/2022 - 20:37 PDF icon विषयगत समितिहरु (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७८.pdf
घुम्तीकोष मार्फत पशुपंक्षी दाना उद्योग सञ्चालन निर्देशिका ¸ २०७८ ७७/७८ 04/27/2022 - 11:55 PDF icon घुम्तीकोष मार्फत पशुपंक्षी दाना उद्योग सञ्चालन निर्देशिका ¸ २०७८.pdf
कमल गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ (पहिलो संसोधन) ७८-७९ 03/23/2022 - 13:00 PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ (पहिलो संसोधन).pdf
व्यवसाय प्रवर्धन घुम्ती कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६ (पहिलो संसोधन २०७८) ७८-७९ 03/23/2022 - 12:42 PDF icon व्यवसाय प्रवर्धन घुम्ती कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६ (पहिलो संसोधन २०७८).pdf
स्थानीय तह स्वास्थ्य वीमा संयोजन समिति सञ्चालन कार्यविधि¸ २०७८ ७८-७९ 03/23/2022 - 12:03 PDF icon स्थानीय तह स्वास्थ्य वीमा संयोजन समिति सञ्चालन कार्यविधि¸ २०७८.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७८ ७८-७९ 03/23/2022 - 12:01 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७८.pdf
आपतकालीन कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 07/01/2021 - 16:03 PDF icon आपतकालीन कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
मेलमिलाप कार्यसञ्चाल कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 07/01/2021 - 16:02 PDF icon मेलमिलाप कार्यसञ्चाल कार्यविधि, २०७८.pdf
कमल गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/27/2021 - 16:46 PDF icon कमल गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
कमल गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७८ ७७/७८ 06/13/2021 - 16:29 PDF icon कमल गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७८.pdf
स्थानीय तहको राजश्व परामर्श समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 06/04/2021 - 11:59 PDF icon स्थानीय तहको राजश्व परामर्श समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति (कार्य संचालन) कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/04/2021 - 11:57 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति (कार्य संचालन) कार्यविधि २०७७.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 06/04/2021 - 11:20 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविवि, २०७७.pdf
आ व २०७८/७९ को लागि योजना छनौट तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ ७७/७८ 05/04/2021 - 15:24 PDF icon CCF_000999.pdf
कमल गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७ ७७/७८ 03/17/2021 - 11:41 PDF icon कमल गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी, २०७७.pdf
बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन सम्बन्धी कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 02/21/2021 - 11:09 PDF icon बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन सम्बन्धी कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
कमल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७ (प्रथम संशोधन) ७७/७८ 02/08/2021 - 15:38 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७ (प्रथम संसोधन).pdf
कमल गाउँपालिका विद्यालय लेखापरिक्षण कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 01/20/2021 - 21:12 PDF icon कमल गाउँपालिका विद्यालय लेखापरिक्षण कार्यविधि २०७७.pdf
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७७/७८ 12/09/2020 - 15:35 PDF icon सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारक्षभिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 11/23/2020 - 15:57 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारक्षभिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
व्यबसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/07/2020 - 14:40 PDF icon व्यबसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
घर बहाल कर व्यबस्थापन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 10/07/2020 - 13:52 PDF icon घर बहाल कर व्यबस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ ७७/७८ 10/07/2020 - 13:39 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/24/2020 - 20:49 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 07/26/2020 - 16:13 PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
कमल गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 07/15/2020 - 13:09 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७।७८.pdf
कमल गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७।७८ ७७/७८ 07/15/2020 - 13:04 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७।७८.pdf
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण काेष संचालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 04/03/2020 - 12:46 PDF icon कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कोष संचालन कार्यविधि २०७६.pdf
व्यवशाय प्रवर्धन घुम्ती कोष सन्चालन कार्यविधी, २०७६ ७६/७७ 02/03/2020 - 11:43 PDF icon व्यवशाय प्रवर्धन घुम्ती कोष सन्चालन कार्यविधी, २०७६.pdf
संस्था स्थापना तथा दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कमल गाउँपालिकाको संघ संस्था दर्ता ऐन २०७५ ७६/७७ 02/03/2020 - 11:41 PDF icon संघ संस्था दर्ता ऐन, २०७५ (1).pdf
स्थानीय कृषि तथा अन्य व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७६ ७६/७७ 01/07/2020 - 21:39 PDF icon स्थानीय कृषि तथा अन्य व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७६.pdf
टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि, २०७४ ७६/७७ 12/27/2019 - 11:41 PDF icon टोल विकास संथा संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 12/26/2019 - 13:27 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
विनियोजन ऐन—२०७६ ७६/७७ 12/26/2019 - 13:26 PDF icon विनियोजन ऐन—२०७६.pdf
उपभोक्ता समिति गठन , परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७५ ७५/७६ 09/08/2019 - 17:01 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन , परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७५.pdf
प्रशासकिय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ) ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/08/2019 - 17:00 PDF icon प्रशासकिय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ) ऐन, २०७५.pdf

Pages